ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
02-470-3200-1
02-470-1996-7

การแต่งตั้ง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าตอบแทนผู้ดูแลผลประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม