การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563

รายงานการประชุม ดาวน์โหลดภาษาไทย ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE
3. งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
4. การจ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
5. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำรอบปีบัญชี 2564
6. แบบฟอร์มสำหรับส่งคำถาม