ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/08/2564 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  กระทรวงการคลัง 457,000,000 10.00
2.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 186,035,300 4.07
3.  มหาวิทยาลัยมหิดล 120,958,300 2.65
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 113,398,800 2.48
5.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 105,238,100 2.30
6.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 88,945,200 1.95
7.  สำนักงานประกันสังคม 82,527,300 1.81
8.  AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 77,287,100 1.69
9.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 73,994,400 1.62
10.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 60,000,000 1.31