ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี ตามมติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันพฤหัสบดีจันทร์ที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ กระทรวงคมนาคมได้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวย รวดเร็ว ในช่วงวันหยุดราชการเพิ่มเติม ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา เป็นระยะเวลา 6 วัน