ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/01/2563 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  กระทรวงการคลัง 457,000,000 10.00
2.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 174,185,300 3.81
3.  AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 148,799,000 3.26
4.  มหาวิทยาลัยมหิดล 117,898,300 2.58
5.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 111,517,200 2.44
6.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 96,300,000 2.1
7.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 94,059,200 2.06
8.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 86,749,600 1.90
9.  กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 74,168,400 1.62
10.  สำนักงานประกันสังคม 73,974,000 1.62
11.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 71,286,300 1.56
12.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 70,000,000 1.53
13.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 64,000,000 1.40
14.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 60,000,000 1.31
15.  PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 57,667,600 1.26
16.  กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 55,810,600 1.22
17.  ธนาคาร ออมสิน 48,494,900 1.06
18.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 44,567,800 0.98
19.  กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม 43,600,000 0.95
20.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 38,775,000 0.85
21.  บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 38,555,900 0.84
22.  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 29,980,000 0.66
23.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส 26,577,200 0.58
24.  นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ 24,400,000 0.53